Villkor

Användarvillkor för Österbottens evenemangskalender

För närmare information om registrets uppgifter och syfte, läs mer i vår dataskyddsbeskrivning.

Dessa avtalsvillkor begränsar inte rättigheter som enligt konsumentskyddslagens tvingande bestämmelser tillkommer konsumenten.

Sammandrag av villkor

Du lovar att uppge korrekta uppgifter om din identitet då du registrerar dig som Användare av Servicen.

Du lovar att inte använda Servicen för lagstridiga åtgärder eller för förmedling av material som strider mot lag eller god sed. Du lovar att inte använda Servicen för åtgärder som kan såra tredje mans eller Österbottens förbunds upphovsrätt eller andra immaterialrätter. Du lovar även att inte använda Servicen för förmedling av material som i sig eller utskickat kan såra annans ära, integritet eller företagshemlighet, uppmuntra till brott eller vara smädande eller hotfullt. Du lovar att inte använda Servicen för att störa telekommunikationer. Du lovar även att inte störa tillhandahållandet av Servicen, servrar som är anslutna till Servicen eller andra användares användning av Servicen.

Meddela om allt missbruk av Servicen till adressen portal@obotnia.fi

I GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR

Österbottens förbund tillhandahåller i sin ägo varande Österbottens evenemangskalender-service ("Service") i enlighet med dessa användarvillkor ("Användarvillkor") och eventuellt senare gjorda ändringar i och tillägg till dessa villkor.

Användarvillkoren utgör hela avtalet mellan användaren och Österbottens förbund och upphäver alla tidigare avtal som ingåtts mellan parterna. GENOM ATT REGISTRERA DIG SOM ANVÄNDARE OCH TRYCKA PÅ "REGISTRERA"-KNAPPEN GODKÄNNER OCH FÖRBINDER DU DIG TILL DESSA ANVÄNDARVILLKOR.

Rubrikerna till Användarvillkorens stycken och ovan framställda sammandrag av villkoren utgör inte del av avtalet.

 II SERVICENS KARAKTÄR

 Genom att godkänna villkoren av Österbottens evenemangskalender har användare möjlighet att mata in material till evenemangskalendern. Användning av kalendern är kostnadsfri.

III DATASEKRETESS

Österbottens förbund tillämpar den finländska datasekretesslagstiftningens bestämmelser vid hanteringen av personuppgifter. Österbottens förbund utlämnar inte registreringsuppgifter som Användaren lämnat eller andra personuppgifter enligt personregisterlagen till tredje man i annat fall än om Användaren eller dennas företrädare givit sitt medgivande därtill eller om lag eller domstol så kräver eller i situation i enlighet med punkt IV. Utan hinder av ovanstående kan Österbottens förbund till tredje man överlämna uppgifter som gäller användningen av Servicen, förutsatt att detta inte innebär att en enskild Användares kan identifieras.

 IV ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Användaren förbinder sig (a) att lämna sannings- och tidsenliga, exakta och fullständiga uppgifter vid registreringen som Användare; (b) hålla dessa uppgifter à jour. Dessa uppgifter kallas i dessa villkor för "Registreringsuppgifter". Om de uppgifter som Användaren uppger inte överensstämmer med kraven enligt punkterna (a) och (b) har Österbottens förbund rätt att upphäva avtalet om tillhandahållande av Service samt övriga avtal som Användaren och Österbottens förbund ingått samt att ta bort alla uppgifter från Användarens Serverutrymme.

 V EJ ÅTERFÖRSÄLJNING

Användaren förbinder sig att inte utan skriftligt medgivande som på förhand uppgjorts av Österbottens förbund överlåta detta avtal eller Användarens rätt att använda Servicen. Alla inkomster som Användaren erhåller för överlåtelse av Servicen eller användarrätten till Servicen utan Österbottens förbund lov tillkommer enbart Österbottens förbund, och Användaren är skyldig att till fullo erlägga dem åt Österbottens förbund.

VI MEDDELANDEN, ÄNDRINGAR I SERVICEN OCH AVTALETS GILTIGHET

Österbottens förbund kan ändra dessa Användarvillkor utan att meddela därom till Användaren då denna registrerar sig till Servicen. Genom att trycka på knappen "Logga in" godkänner Användaren att han/hon förbinder sig till ändringarna. Om Användaren inte godkänner ändringarna säger Österbottens förbund upp avtalet och alla uppgifter i Serverutrymmet avförs.

Österbottens förbund har rätt att ändra eller bestående eller tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Servicen utan att meddela Användaren. Österbottens förbund är inte ansvarig inför Användaren eller någon tredje part för skada eller utgifter som beror på ändring eller avbrott i Servicen.

Båda parterna har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet i enlighet med dessa Användarvillkor.

Meddelanden till Österbottens förbund förmedlas per post till Österbottens förbunds verksamhetsställe eller per e-post till adressen portal@obotnia.fi. Meddelanden till Användaren förmedlas per e-post till Användarens e-postadress eller informeras åt Användaren då denna registrerar sig till Servicen.

VII ANVÄNDNING AV SERVICEN

Användaren förbinder sig att vid användningen av Servicen följa Finlands lag och annan vid respektive tillfälle tillämplig lagstiftning och andra myndighetsbestämmelser. Användaren förbinder sig att inte använda Servicen för att störa telekommunikationerna samt förbinder sig att inte störa servrar som Servicen tillhandahåller eller som är anslutna till Servicen.

Vid registreringen som Användare får Användaren ett lösenord och ett användarnamn som ger tillträde till Servicen Användaren hemlighåller lösenordet och ansvarar för alla funktioner som sker med hjälp av användarnamnet och lösenordet. Användaren meddelar Österbottens förbund omedelbart om all olovlig användning av Servicen eller Användarens lösenord och om övriga dataskyddsproblem

Användaren förbinder sig att inte använda Servicen för förmedling av material som strider mot lag eller god sed eller för andra åtgärder som strider mot lag eller god sed. Användaren förbinder sig att inte använda Servicen för sådana åtgärder som kan kränka tredje mans eller Österbottens förbunds upphovsrätt eller andra immaterialrätter. Användaren förbinder sig att inte använda Servicen för förmedling av material som i sig eller utskickat kan kränka tredje mans ära, integritet eller sekretesskyldighet, uppmuntra till brott eller vara smädande eller hotfullt eller i övrigt lagstridigt. Användaren förbinder sig även att inte via Servicen skicka virus eller andra dataprogram eller serier av programkommandon som är planerade att äventyra databehandlingens eller data- eller telesystemets funktion, skada uppgifter eller program som finns i ett sådan system eller möjliggöra olovlig åtkomst till datasystemet.

VIII ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

Användaren ersätter Österbottens förbund och dess anställda för alla skador och utgifter som uppstår till följd av krav som framställs av tredje part gentemot Österbottens förbund eller dess anställda, såvida dessa krav beror på att Användaren använt Servicen på ett sätt som strider mot Användarvillkoren eller som kränkt tredje mans rättigheter.

IX KRÄNKNING AV ANVÄNDARVILLKOR

Användaren godkänner att Österbottens förbund kan upphäva Användarens rätt att använda Servicen och förstöra de uppgifter som Användaren har i Serverutrymmet, ifall Österbottens förbund har skäl att antaga, att (a) Användaren har brutit mot Användarvillkoren, eller (b) Användaren har kränkt Österbottens förbunds rätt eller vid användningen av Servicen kränkt tredje mans eller andra Användares rätt.

Österbottens förbund har rätt att upphäva Användarens rätt till användning av Servicen och att förstöra de uppgifter som Användaren har i Serverutrymmet, ifall Användaren inte använder Servicen inom en skälig tid. Österbottens förbund fastställer denna skäliga, minst tre månader långa period.

X LÄNKAR OCH REKLAM

Österbottens förbund svarar inte för innehållet i den reklam som finns i Servicen, inte heller för felfriheten hos eller riktigheten i uppgifterna om de produkter eller tjänster som reklamen erbjuder eller förmedlar. Servicen, inklusive den reklam som finns i Servicen, kan innehålla länkar till andra tjänster eller informationskällor i datanätet. Österbottens förbund svarar för användbarheten av dessa länkar, men inte för innehållet på de sidor till vilka länkarna dirigerar Användaren.

XI LEVERANTÖRENS RÄTTIGHETER

Servicen innehåller material som skyddas av upphovsrätten, t.ex. text, bilder och fotografier, ljud, musik osv. Detta material är skyddat i Finland och internationellt av upphovsrätt och andra immaterialrätter. Rätten till förfogandet över materialet tillkommer Österbottens förbund och annonsörerna, och Användaren får inte använda materialet utan särskilt lov av Österbottens förbund eller annonsörerna.

XII INGEN GARANTI

Servicen tillhandahålls i befintlig form. Österbottens förbund försöker i mån av möjlighet att säkerställa en felfritt fungerande Service. Österbottens förbund garanterar dock inte att Servicen fungerar felfritt eller kontinuerligt. Österbottens förbund garanterar inte heller ett dataskydd av dataöverföringen mellan Servicen och Användaren, inte heller för felfriheten i information som erhålls via Servicen eller via den reklam som framförs i Servicen.

XIII ANSVARSBEGRÄNSNING

Österbottens förbund ansvarar inte för direkta, indirekta eller andra skador som drabbar Användaren eller tredje man, ifall dessa beror på användningen av Servicen, fel i Servicen, eller avbrott eller upphörande i tillhandahållandet av Servicen. Österbottens förbund är inte heller till någon del ansvarig för dataskyddet av dataöverföringen mellan Servicen och Användaren, inte heller för felfriheten i information som erhålls via Servicen eller via den reklam som framförs i Servicen. Österbottens förbund ansvarar dessutom inte till någon del för innehållet i meddelanden som Användaren tar emot eller skickar i Servicen eller för att meddelandena kommer fram.

XVI AVGÖRANDE I TVISTEMÅL

På Användarvillkoren och tillhandahållandet av Servicen tillämpas Finlands lag. Alla tvistemål som gäller Användarvillkoren eller Servicen behandlas i Österbottens tingsrätt.